سبد خرید » مجموعه شرکت های نت ملی

یافتن کالاها و سرویسها

سامانه پیامک پایه
امکانات سامانه : 100%

اعتبار هدیه : 10 عدد

برگشت اعتبار پیام های نرسیده : دارد

شماره اختصاصی رایگان : دارد

پنل ویژه نت ملی : دارد

اپراتور 1000 : دارد

اپراتور 2000 : دارد

اپراتور 3000 : دارد

اپراتور 5000 : دارد

پنل ارسال ایمیل : دارد

استفاده از پلاگین ها : دارد

وب سرویس : دارد

پشتیبانی تلفنی : دارد

تعرفه پیامک : 130 ریال

قیمت : 30.000 تومان


30,000تومان به صورت یک بار
سامانه پیامک برنزی
امکانات سامانه : 100%

اعتبار هدیه : 50 عدد

برگشت اعتبار پیام های نرسیده : دارد

شماره اختصاصی رایگان : دارد

پنل ویژه نت ملی : دارد

اپراتور 1000 : دارد

اپراتور 2000 : دارد

اپراتور 3000 : دارد

اپراتور 5000 : دارد

پنل ارسال ایمیل : دارد

استفاده از پلاگین ها : دارد

وب سرویس : دارد

پشتیبانی تلفنی : دارد

تعرفه پیامک : 120 ریال

قیمت : 50.000 تومان


50,000تومان به صورت یک بار
سامانه پیامک نقره ای
امکانات سامانه : 100%

اعتبار هدیه : 100 عدد

برگشت اعتبار پیام های نرسیده : دارد

شماره اختصاصی رایگان : دارد

پنل ویژه نت ملی : دارد

اپراتور 1000 : دارد

اپراتور 2000 : دارد

اپراتور 3000 : دارد

اپراتور 5000 : دارد

پنل ارسال ایمیل : دارد

استفاده از پلاگین ها : دارد

وب سرویس : دارد

پشتیبانی تلفنی : دارد

تعرفه پیامک : 110 ریال

قیمت : 120.000 تومان


120,000تومان به صورت یک بار
سامانه پیامک طلایی
امکانات سامانه : 100%

اعتبار هدیه : 500 عدد

برگشت اعتبار پیام های نرسیده : دارد

شماره اختصاصی رایگان : دارد

پنل ویژه نت ملی : دارد

اپراتور 1000 : دارد

اپراتور 2000 : دارد

اپراتور 3000 : دارد

اپراتور 5000 : دارد

پنل ارسال ایمیل : دارد

استفاده از پلاگین ها : دارد

وب سرویس : دارد

پشتیبانی تلفنی : دارد

تعرفه پیامک : 100 ریال

قیمت : 200.000 تومان


200,000تومان به صورت یک بار
سامانه پیامک پایه+
امکانات سامانه : 100%

اعتبار هدیه : 1000 عدد

برگشت اعتبار پیام های نرسیده : دارد

شماره اختصاصی رایگان : دارد

پنل ویژه نت ملی : دارد

اپراتور 1000 : دارد

اپراتور 2000 : دارد

اپراتور 3000 : دارد

اپراتور 5000 : دارد

پنل ارسال ایمیل : دارد

استفاده از پلاگین ها : دارد

وب سرویس : دارد

پشتیبانی تلفنی : دارد

تعرفه پیامک : 115 ریال

قیمت : 300.000 تومان


300,000تومان به صورت یک بار
سامانه پیامک برنزی+
امکانات سامانه : 100%

اعتبار هدیه : 1000 عدد

برگشت اعتبار پیام های نرسیده : دارد

شماره اختصاصی رایگان : دارد

پنل ویژه نت ملی : دارد

اپراتور 1000 : دارد

اپراتور 2000 : دارد

اپراتور 3000 : دارد

اپراتور 5000 : دارد

پنل ارسال ایمیل : دارد

استفاده از پلاگین ها : دارد

وب سرویس : دارد

پشتیبانی تلفنی : دارد

تعرفه پیامک : 110 ریال

قیمت : 500.000 تومان


500,000تومان به صورت یک بار
سامانه پیامک نقره ای+
امکانات سامانه : 100%

اعتبار هدیه : 1000 عدد

برگشت اعتبار پیام های نرسیده : دارد

شماره اختصاصی رایگان : دارد

پنل ویژه نت ملی : دارد

اپراتور 1000 : دارد

اپراتور 2000 : دارد

اپراتور 3000 : دارد

اپراتور 5000 : دارد

پنل ارسال ایمیل : دارد

استفاده از پلاگین ها : دارد

وب سرویس : دارد

پشتیبانی تلفنی : دارد

تعرفه پیامک : 105 ریال

قیمت : 700.000 تومان


700,000تومان به صورت یک بار
سامانه پیامک طلایی+
امکانات سامانه : 100%

اعتبار هدیه : 1000 عدد

برگشت اعتبار پیام های نرسیده : دارد

شماره اختصاصی رایگان : دارد

پنل ویژه نت ملی : دارد

اپراتور 1000 : دارد

اپراتور 2000 : دارد

اپراتور 3000 : دارد

اپراتور 5000 : دارد

پنل ارسال ایمیل : دارد

استفاده از پلاگین ها : دارد

وب سرویس : دارد

پشتیبانی تلفنی : دارد

تعرفه پیامک : 105 ریال

قیمت : 900.000 تومان


900,000تومان به صورت یک بار